page banner
Formulace jednotných připomínek k připravované legislativě

20.06.2017

Formulace jednotných připomínek k připravované legislativě

Prosazujeme společné názory a zájmy členů asociace v rámci projednávání připravované legislativy za účelem omezení skládkování a respektování hierarchie nakládání s odpady. 

 

CO SE NÁM PODAŘILO PROSADIT VE VYHLÁŠCE 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky

Cíl:

Podpora třídění a recyklace 

Přijaté opatření:

Zpřísnění parametru výhřevnosti z 8 MJ/kg na 6,5 MJ/kg v sušině u výstupu z recyklačních a třídících linek na směsný komunální odpad

Vyjádření asociace: 

Skládkařské firmy reagují na novelu vyhlášky 294/2005 Sb. s tím, že kvůli zpřísnění parametru výhřevnosti byly pozastaveny projekty na výstavbu recyklačních linek na komunální odpad.  Novela vyhlášky 294/2005 Sb. však zcela jistě neohrožuje recyklaci odpadů. Je tomu právě naopak. Čím nižší parametry pro uložení na skládku budou, tím více se bude třídit a recyklovat. Tento parametr v recyklaci pomůže, protože odkloní ze skládek odpady, které ještě mají určitou materiálovou, nebo případně energetickou hodnotu – což se ostatně stalo v jiných zemích, kde tento parametr zavedli.

Bližší informace v článku Novela vyhlášky 294/2005 Sb. výstavbě recyklačních a separačních linek nebrání 

 

Aktivity
Sdílet: